English Desktop_JS

نرم افزار تحت وب تشخیص پزشکی (DesktopDx)

Home

در ابتدا از راهنمای سریع در صفحه Home استفاده کنید
از گزینه Help در منوی اصلی برنامه در سمت چپ سامانه جهت مرور برنامه استفاده کنید
از آیکن راهنما در صفحات مختلف برای اطلاع از نحوه کار با آن صفحه استفاده کنید

DesktpDx

Diseases

در این صفحه شما می توانید بیماری های مورد نظر خود را تعریف کنید
جهت تعریف بیماری جدید پس از وارد کردن نام آن دکمه New را کلیک نمائید
جهت تعریف مدل های آماری برای هر بیماری دکمه مربوطه را کلیک نمائید: Regression , ANN , CutOff

DesktopDx

Regression Models

در این صفحه شما می توانید مدل های رگرسیون را برای بیماری ها تعریف کنید.
ابتدا نام و مقدار ثابت را وارد کرده و سپس بر روی دکمه New Regression کلیک نمائید.
مقدار ثابت باید عددی بین 1- و 1 باشد.
بر روی دکمه Factors کلیک نمائید تا فاکتورهای مورد نظر برای مدل رگرسیونی را تعریف نمائید؛ فاکتورها در بخش Factors در قسمت زیرین نشان داده می شوند.

در بخش Factors فاکتورهای مورد نظر برای مدل رگرسیون تعریف می شوند.
ابتدا مدل رگرسیون را با کلیک بر روی دکمه Factors انتخاب نمائید.
فاکتور مورد نظر را از لیست فاکتورها انتخاب نمائید؛ دقت فرمائید که فاکتورهای انتخاب شده برای یک مدل نمی توانند تکراری باشند.
مقدار ضریب (Coefficent) را نیز برای هر فاکتور وارد نموده و دکمه New Factor را کلیک نمائید؛ مقدار ضریب باید عددی مابین 1- و 1 باشد.
تذکر: مجموع مقدار ثابت و ضریب های هر مدل رگرسیونی بایستی مابین 0 و 1 باشد.

DesktopDx

ANN models

در این صفحه شما می توانید مدل های شبکه عصبی را برای بیماری خود تعریف کنید.
منظور از CCR درصد صحیح تخمین این مدل آماری در کل می باشد. این درصد در هنگام طراحی شبکه های عصبی توسط نرم افزار مربوطه اعلام شده و مقداری بین 0 تا 100 است. در صورت عدم اطلاع از این شاخص از مقدار 100 استفاده نمائید.

با کلیک بر روی دکمه Factors-Cases می توانید فاکتورها و موارد این شبکه را تعریف و مشاهده فرمائید.
در بخش Factors فاکتورهای مورد استفاده در مدل عصبی تعریف می شوند. این فاکتورها نمی توانند تکراری باشند.
در هنگام تعریف فاکتورها به ترتیب انتخاب آنها دقت فرمائید، ورودی های موارد مدل شبکه عصبی یا همان Factors Values در قسمت Cases بر اساس ترتیب ورود این فاکتورها مشخص می شوند.

در بخش Cases موارد ممکن برای فاکتورهای تعریف شده برای مدل شبکه عصبی قابل تعریف می باشند. هر مورد یا Case موارد مثبت و منفی را برای فاکتورها با 1 یا 0 به ترتیب فاکتورهای تعریف شده در بخش Factors نشان می دهند، به عنوان مثال مقدار 101 نشان دهنده موردی است که فاکتورهای اول و سوم در آن مثبت و فاکتور دوم منفی باشد. جهت تعریف موارد ممکن بر روی دکمه Create Cases کلیک نمائید.
پس از تعریف موارد توسط سامانه، شما با انتخاب دکمه Edit در هر مورد می توانید مقدار بیماری (0 برای عدم وجود بیماری و 1 برای موارد مثبت بیماری) و مقدار Case Probability را تعریف نمائید.
Case Probability احتمال تشخیص صحیح وجود بیماری در آن مورد بخصوص است که توسط نرم افزار شبکه عصبی مشخص می گردد. در صورت عدم اطلاع از این شاخص از 100 استفاده کنید.

DesktopDx

DesktopDx

CutOff models

در این صفحه شما می توانید مدل CutOff را برای بیماری خود تعریف کنید. این مدل ها براساس مقایسه مجموع اسکورهای فاکتورها با مقدار CutOff عمل می کنند.
پس از مشخص کردن مقدار CutOff Value ، مقدار PPV (احتمال وجود بیماری در صورت مثبت شدن مدل) و NPV (احتمال سالم بودن فرد در صورت منفی شدن مدل) را نیز مشخص فرمائید. این مقادیر توسط روش های آماری مربوط به ارزیابی صحت مدل یا Accuracy Tests مشخص می شوند. در صورت عدم اطلاع از این مقادیر از 100 استفاده نمائید.

در بخش Factors فاکتورهای مورد استفاده در مدل CutOff تعریف می شوند. فاکتورها برای یک مدل نمی توانند تکراری باشند.
مقدار Score می تواند هر مقدار مثبت یا منفی را قبول نماید؛ در صورت مثبت بودن فاکتور مربوطه، این مقدار به مجموع اسکورها اضافه شده تا با مقدار CutOff مقایسه گردد.

DesktopDx

Factors

در این صفحه شما می توانید Factor های مورد نظر خود را تعریف نمائید.
Factor ها علائم،شکایات، اطلاعات آزمایشگاهی یا سایر متغیرهای پیش بینی کننده در برآورد احتمال وجود بیماری هستند.
این Factor ها در مدل های آماری مختلف در بیماری های متفاوت استفاده می شوند.
از دکمه Insert برای ایجاد Factor جدید استفاده نمائید.
از دکمه Search برای جستجوی Factor ها بر اساس قسمتی از نام آنها استفاده نمائید.

DesktopDx

Diagnosis by Disease

در این صفحه احتمال یک بیماری بر اساس یک یا چند مدل آماری تعریف شده در سامانه محاسبه می شود.
ابتدا بیماری مورد نظر خود را از لیست بازشونده Disease انتخاب نمائید، سپس مدل یا مدل های مورد نظر خود را از لیست های موجود در زیر آن انتخاب فرمائید؛ جهت انتخاب همزمان چند مدل از یک لیست دکمه Ctrl و کلیک را همزمان استفاده کنید.
با کلیک بر روی دکمه Show Factors لیست فاکتورهای مرتبط با مدل های انتخاب شده قابل مشاهده هستند. فاکتورهای مورد نظر خود را انتخاب نمائید.
بر روی دکمه Diagnose کلیک نموده تا احتمال بیماری بر اساس هر مدل و در مجموع تمام مدل ها به شما نشان داده شود.

DesktopDx

Diagnosis by Factor

در این صفحه احتمال وجود بیماری های مختلف در صورت وجود یک فاکتور پیش بینی کننده محاسبه می گردد. این احتمال بر اساس مدل های آماری تعریف شده در سامانه که این فاکتور پیش بینی کننده در آنها استفاده شده است محاسبه می گردد.
در ابتدا فاکتور مورد نظر خود را از لیست بازشونده Factor(Chief Complaint) انتخاب نمائید؛ در صورت تمایل می توانید سایر فاکتورهای مرتبط با این فاکتور را با کلیک بر روی دکمه Show Related Factors مشاهده و فاکتورهای دیگری را نیز انتخاب نمائید.
با کلیک بر روی دکمه Diagnose احتمال وجود بیماری های مختلف بر حسب مدل های تعریف شده محاسبه و در انتها نیز احتمال کلی هر بیماری بترتیب نزولی لیست می گردد.

DesktopDx


Designed by : DrToussy-ToussySoftware : 2011