دکتر طوسی-طوسی نرم افزار

دمو و راهنمای سامانه مطب (DesktopDr)

درباره | راهنما | DesktopDr_JP |

راه اندازی و ورود به سیستم

منوی برنامه

تعاریف سیستم

نوع کلمات

تعریف کاربران

گزارش گیری

دستورات

کاربر جدید

تغییر رمز کاربر

پرونده بیماران

ویزیت

جستجوی کلمات

راهنمای سامانه در پنجره جدید


© دکتر طوسی-طوسی نرم افزار 2008-2019
RSS   SiteMap